Főoldal | Aktuális | Levelezés | Naptár | Honlaptérkép | Elérhetőségeink | Tanusitvany

.: Menü :.

Elérhetőségeink

Vezetőség

Titkárság

Gondnokság

Pénztár

Kápolna

Orvosi Rendelő

Iskolapszichológus

Gyermekvédelmi felelős

Pingvin SZIGet

Iskolatörténet

Házirend

Csengetési rend

Pedagógiai program

SZMSZ

Hirdetmények

Iskola rendőre

.: Névnap :.

Ma Ulrik napja van!


.: SZMSZ :.

Szervezeti és működési szabályzat (2006), kiegészítés (2011)

A webes verzió után letölthető PDF formátumban is.

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2006

 1. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, biztosítja az alapfeladatok elvégzését, és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. Az SzMSz hatálya az intézmény valamennyi dolgozójára, valamint az intézménnyel jogviszonyban álló valamennyi tanulójára kiterjed. Az SzMSz-t az intézményvezető készíti el, a fenntartóval egyezteti, a nevelőtestület elfogadja, majd a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba.

I.2. Az intézmény elnevezése

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

I.3. Az intézmény címe

1114. Budapest, Villányi út 27.

I.4. Az intézmény típusa

8 évfolyamos és 4 évfolyamos gimnázium

I.5. Az engedélyezett tanulói létszám

900 fő

I.6. Az intézmény tulajdonosa

Ciszterci Rend Zirci Apátsága

I.7. Az intézmény alapítója és fenntartója

A Ciszterci Rend Zirci Apátsága

Címe: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.

I.8. A fenntartói jogok gyakorlója

A fenntartói jogokat a mindenkori zirci főapát gyakorolja.

I.9. A fenntartói irányítás és jogállás

 1. Jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, ellenőrzi a benne foglaltak végrehajtását;

 2. jóváhagyja a Pedagógiai Programot és ellenőrzi megvalósulását;

 3. jóváhagyja a Minőségirányítási és ellenőrzési programot, és felügyeli a működtetését;

 4. kinevezi az igazgatót és spirituális vezetőt;

 5. ellenjegyzi az intézmény munkavállalóival kötött szerződéseket, megállapodásokat (az igazgató közvetítésével gyakorolja a munkáltatói jogokat);

 6. jóváhagyja az intézmény költségvetését;

 7. ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, működéssel kapcsolatban bármikor kérhet adatokat, amit haladéktalanul rendelkezésére kell bocsátani;

 8. az éves beszámolót áttekinti, jóváhagyja és a felmentést megadja;

 9. az intézmény működésével kapcsolatosan korlátlan felügyeleti jogokkal rendelkezik;

 10. felülvizsgálati jogosultsága van bármely ügyben és annak bármely szakaszában;

 11. fellebbezési hatóság az igazgató és a nevelőtestület döntései felett, vitás kérdésekben is megilleti a döntési jogosultság.

I.10. Az intézmény alapító okirata

Kelte: 1997. május 30.

Az alapító okirat módosításai: 1998. március 30.

2004. január 12.

2005. szeptember 19.

I.11. Az intézmény működési engedélye és módosításai

Kiadta a főjegyző megbízásából Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya

Nyilvántartási száma: 14-717/97. ügyiratszám 173. lt.

Nyilvántartásba vétel dátuma: 1997. június 4.

Módosítások dátuma: 1998. április 27.

2004. február 9.

2005. október 19.

I.12. A közoktatási megállapodás

Bp. XI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szakigazgatási illetékesével

Kelte: 1997. február

Érvényességi ideje: az 1997/98-as tanévtől kezdődően 10 tanévre

I.13. Az intézmény jogállása és gazdálkodása:

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium jogi személy, képviselője az igazgató.

Az intézmény gazdálkodása a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretében, az igazgató személyi felelőssége mellett önállóan történik.

A fenntartói tulajdonjog, és ebből eredő minden tulajdonosi jogosultság kizárólag a fenntartót illeti meg, ettől eltérni csak a Fenntartó rendelkezésével lehet.

I.14. Az intézmény tevékenysége

Az alaptevékenység:

80.21 Általános középfokú oktatás

- gimnáziumi oktatás

5-12 évfolyamos és

9-12 évfolyamos;

- a gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik;

- a tevékenység magába foglalja

- az emelt szintű érettségire való felkészítést,

- a napközis foglalkozást,

- a bejáró tanulók ellátását.

Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő, kisegítő tevékenységek, amelyeket az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez:

22.11 Könyvkiadás

22.13 Időszaki kiadvány

- közfeladat ellátása során létrehozott tankönyv, kiadvány, tanulmány

55.51 Munkahelyi étkeztetés

- tanulók és alkalmazottak részére

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése

- átmenetileg vagy tartósan szabad kapacitások kihasználása

80.42 Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás

91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység

92.62 Egyéb sporttevékenység

92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

Az engedélyköteles tevékenységeket az intézmény kizárólag a szükséges engedélyek birtokában végzi. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az intézménynek, mint katolikus nevelő-oktató iskolának feladata az ifjúságot személyiségük kibontakozásában támogatni, a ciszterci pedagógia szellemiségének és hagyományainak jegyében. Az intézmény alapítója elvárja a nevelőktől, a dolgozóktól és a tanulóktól, hogy a keresztény értékrend megismerésére és hitük megélésére törekedjenek. Az iskola ne csak munkahely és nevelési intézmény legyen, hanem otthon is: tanárnak, munkatársnak és diáknak egyaránt.

Az intézményben folyó katolikus nevelő-oktató munka elveiről, az iskola házirendjéről az iskolába jelentkező tanulókat és szüleiket az intézmény igazgatója a felvétel elfogadása előtt tájékoztatja. A tanuló felvétele esetén az igazgató írásos nyilatkozatot kér a szülőtől, hogy az intézmény nevelési elveit és házirendjét elfogadja.

I.15. Az intézmény jogosultságai

Az intézmény az alábbi bizonyítványok kiadására jogosult:

A.Tü.500.r.sz. – 19277 érettségi bizonyítvány

A.Tü. 500/TAN.r.sz. tanúsítvány (érettségi vizsgához)

A.Tü.933/új r.sz. – 12999 „bizonyítvány négy évfolyamos gimnáziumoknak”

A.Tü. 933/új r.sz. – 16033 „bizonyítvány négy-öt évfolyamos gimnáziumoknak”

A.Tü. 933/k/új r.sz. – 19405 „bizonyítvány hat-nyolc évfolyamos gimnáziumoknak

I.16. Az intézmény címere

Címerpajzson ábrázolt formában: a fekete alapszínű címermezőn fém-zománc kivitelezésben fémezüst felületű, szárvég felé szélesedő latin kereszt helyezkedik el, amelynek közepét aranyszegélyű, álló-ovális körben a címerábra tölti ki.. A belső címkör meghatározó ábra-eleme az éberséget szimbolizáló féllábon álló, felhúzott karmában követ tartó daru-rajzolat, fehér alapon fekete-kontúrokkal kialakítva. A daru hármas osztatú zöld mezős halomsor közepén áll.

I.17. Az intézmény pecsétje és lenyomata

Hosszú (fej) bélyegző:

Körbélyegző:

I.18. Az intézmény pecsétjének használatára jogosultak

Az igazgató akadályoztatása, tartós távolléte esetére írásban felhatalmazást adhat a körbélyegző használatára meghatározott esetkörben, időszakra és kijelölt személy részére.

I.19. Kiadványozási jog

Az intézmény kiadványozási joga kizárólag az igazgatót illeti meg.

II. RÉSZ

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE

II.1. Az intézmény szervezeti felépítése

IGAZGATÓ

tanulmányi

igazgatóhelyettes

algimnáziumi

tagozatvezető

spirituális

vezető

gazdasági

vezető

gyermek és ifjúságvédelmi felelős

iskolatitkár

pénzügyi és számviteli ügyintéző pénztáros

gondnok

műszaki vezető

diákkamara munkáját segítő tanár

osztályfőnökök

(tanulmányi, szervezési,

nevelési ügyekben)

portai dolgozók

karbantartók

szabadidő szervező

munkaközösség vezetők

stúdió technikus

szaktanárok

takarítók

könyvtárvezető

konyhai dolgozók

Az igazgatóval való közvetlen kapcsolattartással, önállóan és teljes körű szakmai felelősséggel végzi munkáját az iskolaorvos és alárendeltségében a védőnő.

Az igazgató közvetlen munkatársai: a tanulmányi igazgatóhelyettes, az algimnáziumi tagozatvezető, a spirituális vezető, a gazdasági vezető, az iskolatitkár, a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát koordináló tanár és a diákkamara munkáját segítő tanár, valamint az ifjúsági és szabadidős tevékenységet szervező tanár.

Az iskola szakmai irányítását az alábbi tanácsadó testületek is támogatják:

  1. munkaközösség vezetők

  2. Szülői Szervezet választmánya

  3. az Emericus KSE tanár vezetője

II.2. Az igazgató

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akinek kinevezési jogát a fenntartó gyakorolja.

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Felelős a költségvetés összeállításáért, időarányos végrehajtásáért, az éves beszámoló elkészítéséért és a fenntartóhoz való beterjesztéséért.

Képviseli az intézményt és kapcsolatot tart az állami és egyházi hatóságokkal.

Iskolaképviseleti jogkörét átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, a gazdasági vezetőre, meghatározott körben az iskola más alkalmazottaira.

Biztosítja az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit, és az iskolai munka folyamataihoz a kapcsolódó ellenőrzéseket.

Gondoskodik a tanulók zavartalan munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról.

Feladatkörébe tartozik különösen:

 1. az intézmény katolikus szellemének kialakítása és megőrzése,

 2. iskolai szintű munkatervek, beszámolók, jelentések elkészítése, illetve elkészíttetése, szakkörök, diákkörök munkájának összehangolása,

 3. a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,

 4. jelen szabályzatban és a házirendben a szükséges módosítások átvezetése, a szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása,

 5. a nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése,

 6. a tanév beosztásának meghatározása, kirándulások engedélyezése,

 7. a beiskolázás megszervezése és lebonyolítása,

 8. jutalmazási és fegyelmi kérdésekben döntés,

 9. a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása,

 10. részvétel óralátogatásokon a tanulmányi helyettessel és a munkaközösség vezetőkkel együttműködve,

 11. a nevelőtestület tagjai továbbképzésének engedélyezése és figyelemmel kísérése,

 12. pedagógusok lelkigyakorlaton való részvételének biztosítása,

 13. döntés a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben,

 14. munkáltatói jogok gyakorlása: alkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, besorolás, jutalmazás, fegyelmi, kártérítési jogkör gyakorlása,

 15. döntés a szabadság, rendkívüli szabadság kiadás kérdéseiben,

 16. biztosítja az érettségi vizsgák jogszerű lebonyolítását,

 17. felelős a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezéséért,

 18. javaslattevés kitüntetések adományozására,

 19. másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése,

 20. továbbtanulás engedélyezése,

 21. iskolával kapcsolatos sajtóügyek és publikációk engedélyezése,

II.3. Az intézmény vezetősége

Az intézmény vezetőségét alkotják:

Az iskola vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Feladata az intézmény működése során felmerült kérdések, feladatok döntés előkészítése, a végrehajtás megvitatása, a tanári testület munkájának összehangolása, a meghatározott feladatok megvalósítása. Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak.

A vezetőség kapcsolattartása:

A vezetőség tagjai heti rendszerességgel (előre meghatározott időpontban) tartanak megbeszélést. Rendkívüli ügyben bármelyik tag kezdeményezésére az igazgató soron kívüli megbeszélést rendelhet el. A megbeszéléseken konzultációs jelleggel részt vesz a gyermek és ifjúságvédelmi felelős, a diákkamara működését segítő tanár, valamint az ifjúsági és szabadidős tevékenységet szervező tanár is. A megbeszélésekről írásos emlékezető készül.

Kapcsolattartás a fenntartóval:

Az intézmény vezetőségének kötelessége a fenntartó részletes (írásos) tájékoztatása: évente kétszer írásos jelentés átadása a fenntartónak, sürgős esetben azonnal. A beszámolási kötelezettség kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére.

Kapcsolattartás a szülői szervezettel:

Az iskola vezetősége évente két alkalommal találkozik a Szülői Közösség képviselőivel és tájékoztatást ad az iskolában folyó nevelő-oktató munka helyzetéről. Válaszol a felmerülő kérdésekre és kikéri a szülői szervezet véleményét.

II.4. A tanulmányi igazgatóhelyettes

A megbízást az igazgató adja a határozatlan időre kinevezett pedagógusnak. A megbízás határozatlan időre szól, de bármikor visszavonható. Az igazgatóhelyettes a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy lehet.

Az igazgatóval egyetértésben irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó pedagógiai munkát.

Az igazgatót - annak távollétében - teljes jogkörrel helyettesíti, a megállapított rend szerint.

Tartalmi, módszertani segítséget nyújt a pedagógusok oktató-nevelő munkájához, és ellenőrzi azt.

Segíti és ellenőrzi a munkaközösségek munkáját.

Ellenőrzi a fakultációk és szakkörök munkáját, szervezi és felügyeli a tanulmányi versenyek lebonyolítását.

Szervezi és irányítja az érettségire történő jelentkezést, illetve az érettségi vizsgák lebonyolítását.

Megszervezi az osztályozó-, utó-, különbözeti- és felvételi (átvételi) vizsgákat, ellenőrzi ezek lebonyolítását, dokumentálását és adminisztrálását.

Feladata a pedagógiai munkával kapcsolatos ügyintézés irányítása, ellenőrzése (tantárgyfelosztás, adminisztráció, órarend, helyettesítési rend, óra- és teremcserék, túlórák elszámolása, tanári fogadó órák stb.). Ellenőrzi a nevelők adminisztratív feladatainak végrehajtását (haladási, osztályozó, szakköri, fakultációs naplók stb.).

Közreműködik a nevelési konferenciák, szülői értekezletek szervezésében és lebonyolításában.

Feladata a tanulói hiányzások és egyéb mulasztások ellenőrzése, az esetleges fegyelmi tárgyalások szervezése, lebonyolítása.

II.5. Algimnáziumi tagozatvezető

A munkatervben megállapított beosztás szerint szervezi és irányítja az iskola életéhez kapcsolódó (nem oktatási jellegű) események, rendezvények, ünnepi megemlékezések, vallási programok, stb. megvalósítását.

Feladata az algimnáziumban a tanulói hiányzások és egyéb mulasztások ellenőrzése, az esetleges fegyelmi tárgyalások szervezése, lebonyolítása.

II.6. Spirituális vezető

A spirituális vezető felszentelt ciszterci szerzetes, a fenntartó nevezi ki.

Tevékenységének feltételeit és körülményeit az iskola igazgatója biztosítja. Ennek megfelelően tanári-pedagógiai tevékenységet munkaidejének 50%-ában folytat, fennmaradó munkaidejében a hitélet és lelkiség erősítésének egyéb lehetőségeit gondozza.

Általánosan irányítja az intézményben folyó katolikus lelki nevelést és ellenőrzi hitoktatást. A hittan munkaközösség vezetője.

Az igazgatóval egyetértésben szervezi az iskola lelki programjait, egyházi ünnepeit (lelki napok, iskola- és osztálymisék, a tanításhoz kapcsolódó imádságok rendje stb.).

Segítséget nyújt a nevelőtestület és a nem pedagógus munkatársak hitének tanúságtevő megéléséhez.

Szervezi és működteti a határon túli területeken élő magyar közösségek intézményeivel fenntartott kapcsolatokat.

Mindezen feladatok megoldásán túl, illetve a hitélet és lelkiség ügyének az általános pedagógiai gyakorlatban való elmélyítése és előmozdítása érdekében minden szinte bekapcsolódik az iskolavezetés munkájába, konkrétan:

II.7. Gazdasági vezető

Az iskola igazgatója nevezi ki, állapítja meg az illetményét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. A gazdasági vezető felsőfokú végzettségű, pénzügyi és számviteli szakirányú képesítéssel rendelkező személy lehet.

Az iskola igazgatója mellett aláírási jogot gyakorol az intézmény pénzgazdálkodása területén.

Az igazgatót távolléte esetén, minden gazdasági vonatkozású kérdésben teljes jogkörrel helyettesíti.

Közvetlenül irányítja a nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatárasakat (technikai dolgozók), az iskolatitkár kivételével, aki az igazgató közvetlen irányítása alatt áll.

Felelősség terheli az intézmény elfogadott költségvetésének, az azzal kapcsolatos pénzgazdálkodásnak és a számviteli rendnek a Számviteli Törvény szerinti maradéktalan végrehajtásáért. Beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az iskola igazgatójának.

Feladatai:

 1. a szükséges pénzügyi és számviteli szabályzatok elkészítése és az igazgatónak való beterjesztése,

 2. az iskola éves költségvetésének elkészítése, és előterjesztése az iskola igazgatójának,

 3. a költségvetést érintő évközi törvény- és rendeletmódosulásról az igazgató azonnali tájékoztatása,

 4. az iskola vagyonállagának figyelemmel kísérése és szükség esetén javaslatot tétel annak állagmegóvására, költséggazdálkodást illető megoldhatóságára,

 5. a havi bérszámfejtés időben történő elkészíttetése, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi előírásokra,

 6. az éves jóváhagyott költségvetés alapján a pénzgazdálkodással kapcsolatos teendők végzése,

 7. a számviteli és adótörvények alapján a főkönyvi és analitikus könyvelés vezetése, illetve ellenőrzése,

 8. az évközi és éves adóbevallások elkészítése és benyújtása az adóhatósághoz,

 9. szükség szerint a költségvetés évközi módosításának kidolgozása és jóváhagyásra előterjesztése az iskola igazgatójának,

 10. az időszakos jelentések, beszámolók elkészítése és azok az igények szerinti továbbítása,

 11. az éves beszámoló elkészítése és jóváhagyásra való benyújtása az igazgatóhoz, illetve a fenntartóhoz,

 12. a házipénztárból kifizetésre kerülő pénzeszközök jogosságának ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos bizonylatok alaki, tartalmi és formai előírások betartatása,

 13. az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkaidejének, munkájának és munkarendjének betartatása és ellenőrzése,

 14. az alkalmazottak bér és munkaügyi nyilvántartásának naprakész vezetése,

 15. a gazdasági egység munkafolyamataihoz a kapcsolódó ellenőrzések biztosítása,

 16. az iskola szabad kapacitásainak bérbeadásával kapcsolatos teendők ellátása, irányítása,

 17. az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkavédelmi és munkabiztonsági előírásainak betartatása, szükség szerint intézkedés a munkafeltételek javításáról,

 18. irányítása alá tartozó alkalmazottak kitüntetésének, illetve felelősségre vonásának kezdeményezése.

II.8. A műszaki vezető

A vezetői beosztással az igazgató bízza meg, a gazdasági vezető közvetlen hatáskörébe tartozik. A műszaki vezető műszaki végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy lehet. Munkáját a Szülői Szervezet szakmérnökökből álló csoportja segíti.

Közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenőrzi a karbantartók munkáját, a munkavédelmi és munkabiztonsági szabályok betartását.

Feladata:

 1. Az iskola egész területén az azonnali és a tervszerű megelőző karbantartási munkák szervezése, irányítása, ellenőrzése,

 2. az épület állagával, üzemeltetésével, biztonsági előírásokkal kapcsolatos problémák feltárása, és javaslat tétel költségkímélő megoldásukra,

 3. a költségvetés készítésével összefüggésben javaslatot tétel az évben elvégzendő felújítási és karbantartási munkákra.

 4. intézkedés az épület vagyonvédelmi kérdéseiben,

 5. a beruházások, felújítások előkészítése, koordinálása, a kivitelezést ellenőrzése, a teljesítés igazolása, garanciális ügyek intézése,

 6. közreműködés a leltározásban, selejtezésben, leselejtezett eszközök megsemmisítésében.

II.9. A nevelőtestület

A nevelőtestület döntési jogköre:

 1. az SZMSZ elfogadása

 2. a Pedagógiai Program elfogadása

 3. a Házirend elfogadása

 4. a tanév munkarendjének jóváhagyása

 5. a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása

 6. a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás (fegyelmi minősítő eljárás)

 7. a továbbképzési és beiskolázási terv elfogadása

 8. a minőségi munkavégzés értékelése

A nevelőtestületi értekezleteket (rendes vagy rendkívüli) az igazgató hívja össze. A nevelőtestület értekezletei:

A nevelőtestületi értekezlet előtt előre közzé kell tenni az értekezlet témáit. Ha az értekezleten döntést kell hozni, határozatot kell elfogadni, a döntés, határozat tárgyáról, megoldási javaslatról, a javaslatváltozatokkal együtt előre tájékoztatni kell a tantestületet.

A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A nevelőtestület döntései és határozatai az iskola iktatott iratanyagába kerülnek.

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben (kivéve a tanulók magasabb évfolyamba való lépése és a fegyelmi ügyeket) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal.

II.10. Szakmai munkaközösségek

Az intézmény pedagógusai - az igazgatóval történő egyeztetéssel - szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható.

Tantárgyanként legkevesebb 3 szaktanár együttműködése szükséges a munkaközösség létrehozásához. Egy tanár több munkaközösségnek is tagja lehet. A munkaközösségek tagjaik közül évenként munkaközösség-vezetőt választanak, akiket az igazgató bíz meg a feladatok ellátásával.

A munkaközösség a következő tevékenységekkel segíti az iskolai munka minőségének javítását:

A szakmai munkaközösség-vezető feladatai:

 1. Éves munkaterv készítése – összehangolva az iskolai munkatervvel

 2. A kerettanterv adaptálásának elkészítése, illetve elkészíttetése

 3. A tanmentek értékelése a tanév elején, az ennek megfelelő ütemű haladás ellenőrzése a tanév során

 4. A munkaközösség hatáskörébe tartozó anyagi eszközökért, szertári felszerelésért való felelősség vállalása

 5. A szaktantermek berendezésének irányítása, megóvásának ellenőrzése

 6. Szakmai segítségnyújtás a szertárak, szaktantermek felszereléséhez, fejlesztéséhez – a lehetséges anyagi keretek között

 7. Pályakezdő pedagógusok kiemelt segítése

 8. A különböző vizsgák – felvételi, osztályozó, különbözeti, pót, stb. írásbeli és szóbeli tételsorának összeállítása, illetve ellenőrzése

 9. A tantárgycsoportot érintő pályázatok, tanulmányi versenyek figyelemmel kísérése a nevezéstől az eredményhirdetésig

 10. Havonta munkaközösségi megbeszélés levezetése, erről írásbeli jegyzőkönyv készítése

 11. Heti egy óra látogatása, s erről írásbeli feljegyzés készítése

 12. A munkaközösséghez tartozó kollégák szakmai továbbképzések figyelemmel kísérése (kötelező és alkalmi továbbképzések)

 13. Évi egy alkalommal beszámoló tartása tantestületi értekezleten a munkaközösség tevékenységéről

 14. Május végén év végi összegzés készítése (értékelés, javaslatok stb.)

 15. Május közepén a következő évre vonatkozó tantágyfelosztási javaslat elkészítése

 16. Javaslatok benyújtása az igazgatónak a munkaközösségi tagok jutalmazásával, kitüntetésével, alkalmazotti átsorolásával kapcsolatban

 17. A kétszintű érettségi jelentkeztetés ellenőrzése és az emelt szintű felkészítés figyelemmel kísérése

II.11. Az osztályfőnökök

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg, munkáját a nevelési igazgatóhelyettes és (a lelki nevelés terén) a spirituális vezető segítségével végzi.

Az osztályfőnökök tevékenységével kapcsolatos elvárások és feladatok:

 1. A keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint nevelik tanítványaikat. Célzatosan összehangolják osztályukban a nevelési tényezőket, mindent megtesznek azért, hogy osztályuk jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló otthon van. Tanítványaik családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, aminek érdekében ajánlatos a családlátogatás, az intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen azonosulva, formálják személyiségüket, segítik önismeretük, hivatástudatuk fejlődését

 2. Megkülönböztetetten figyelnek azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderítik az okokat és segítenek kiküszöbölni őket. Keresik a szegényebb tanulókon való segítés módjait, gondoskodnak a hivalkodó öltözködés, viselkedés elkerüléséről. Igyekeznek folyamatos jelenlétükkel is kifejezni az osztályukkal való törődésüket (szünetekben, lelkigyakorlatokon, osztálymiséken való részvételükkel)

 3. Figyelemmel kísérik tanítványaik tanulmányi eredményeit, ellenőrzik, hogy be van-e írva minden osztályzat ellenőrzőjükbe

 4. Koordinálják és segítik az osztályukban tanító pedagógusok munkáját, látogatják óráikat

 5. Gondot fordítanak arra, hogy a tanulók tanulmányi elfoglaltsága arányos legyen, hogy egy napon kettőnél több átfogó, számon kérő dolgozatot ne írjon az osztály

 6. Szükség esetén tanácskozást hívnak össze az osztályukban tanító pedagógusok számára

 7. Gondot fordítanak arra, hogy tanítványaik teherbírásukkal összhangban vállaljanak részt a tanórán kívüli szabadon választható elfoglaltságokból

 8. Minősítik a tanulók magatartását és szorgalmát

 9. Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesznek a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére

 10. Engedélyt adhatnak egy-egy tanuló egy-két tanórai távolmaradására

 11. Rendszeresen tájékoztatják osztályukat az iskolai feladatokról

 12. Tanítványaikkal tanulmányi kirándulást szerveznek, kulturális programokon tanulói kíséretet látnak el

 13. Gondoskodnak osztályuk kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről.

 14. Évente legalább két szülői értekezletet tartanak, szoros kapcsolatot tartanak fenn az osztály szülői munkaközösségével

 15. Nevelő-oktató munkájukhoz tanmenetet készítenek

 16. Elvégzik az osztályukkal kapcsolatos ügyviteli teendőket (anyakönyv, osztálynapló vezetése, a továbbtanulással kapcsolatos teendők)

II.12. Az iskolatitkár

Feladata:

 1. Az intézmény iratkezelési szabályzata alapján önállóan és teljes felelősséggel végzi az iskolába érkezett és a kimenő ügyiratok kezelését. Külön gyűjtőszámon iktat a szabályzatban feltüntetetteken kívül mindent, amire utasítást kap

 2. Az éves munkaterv szerinti eseményeket, időpontokat, határidőket folyamatosan figyeli, megvalósulásukat számon tartja. Az igazgató személyi titkárnői feladatait ellátja

 3. A postaforgalmat nyomon követi, intézi, ellenőrzi

 4. Az iskolavezetés munkáját különféle természetű írásbeli anyagok, kimutatások elkészítésével segíti

 5. Belső és külső körözvények, tájékoztatók az iskola dolgozóihoz való eljuttatását számon tartja

 6. Gondoskodik az iskolai nyomtatványok pótlásáról, megrendeléséről, nyilvántartásáról

 7. Naprakészen vezeti a tanulói nyilvántartásokat, gondoskodik a KIR rendszerbe való továbbításukról (új jogviszony, változás, megszüntetés). Ellenőrzi a törzskönyvekben a változások átvezetését

 8. A különböző vizsgákra (érettségi, osztályozó, különbözeti, pót- és felvételi vizsgák) és versenyekre (tanulmányi, sport, egyéb) való tanulói jelentkezéseket nyilvántartja, és további ügyintézésre vagy kiértékelésre előkészíti

 9. Intézi a tanulók adminisztrációs ügyeit (igazolások, engedélyek, tanúsítványok, másolatok, stb.)

 10. A tanulók részére bonyolítja a diákigazolványok megrendelését, érvényesítését

 11. A pedagógus igazolványokkal kapcsolatos teendőket ellátja (érvényesítés, nyilvántartás, visszavonás)

 12. Jegyzőkönyvet vezet a tantestületi értekezletekről és minden olyan esetben, amikor erre az igazgatótól vagy helyettesétől utasítást kap

 13. Felelős az intézményi ügyek titkos kezeléséért

II.13. Az iskolai könyvtár vezetője

Az iskola igazgatója nevezi ki, a tanulmányi igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt áll. A könyvtár vezetője felsőfokú végzettségű, könyvtáros szakirányú képesítéssel rendelkező személy lehet.

Feladata:

 1. Az éves munkaterv naptár szerinti (események, időpontok) folyamatos és naprakész nyilvántartása, a megvalósulás dokumentálása

 2. Ellátja a könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatokat (az állomány gondozása, nyilvántartása, leltározása, feltárása, védelme, gyarapítása, selejtezés, stb.)

 3. A könyvtár használatának szervezése és a kölcsönzés bonyolítása, könyvtárközi kölcsönzések intézése

 4. Biztosítja az iskola nevelői és tanulói számára az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges könyvtári ismerethordozókat, információkat. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításával, szolgáltatásának egész rendszerével a tanulók önálló ismeretszerző képességének kialakítására törekszik, segíti alkotó, kutató érdeklődésük kibontakozását

 5. Részt vállal az iskola olvasás- és könyvtár pedagógiai tevékenységében, az önképzésben, a készségek és képességek fejlesztésében. A pedagógusokkal aktívan együttműködve szervezi a tanulók kívánatos olvasási szokásainak fejlesztését, segíti a könyvtári informatikai rendszerek használatának tanítását

 6. Együttműködik a munkaközösségekkel, azok vezetőivel, egyezteti a beszerzendő könyveket, folyóiratokat

 7. Közreműködik a rászoruló tanulók ingyenes tankönyvellátásának-kölcsönzésének bonyolításában és nyilvántartásában

II.14. Az iskolaorvos

Az iskolaorvos a diákok orvosi, egészségügyi ellátását végzi.

 1. Szűréseket végez, felvilágosítást tart, nyilvántartást vezet a tanulók fizikai állapotáról

 2. Meghatározott időpontban a tanulók rendelkezésére áll. Az időpontok tanévenként az iskolavezetéssel egyeztetve kerülnek megállapításra

 3. Baleset esetén a sérültet azonnali orvosi ellátásban kell részesíteni, és arról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az igazgató továbbít a fenntartóhoz és a megfelelő hatóságokhoz.

 4. Ellenőrzi és véleményezi az iskolai büfé és menza kínálatát

II.15. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és a Diákkamara munkáját segítő tanár

Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről. Esetünkben a feladatot ellátó tanár teljes munkaidejének 50 %-át fordítja a feladat gondozására.

Ugyancsak az iskola vezetője gondoskodik a Diákkamara munkáját segítő tanár munkájához szükséges feltételekről. Esetünkben ezt a feladatot is – a gimnáziumi munkamegosztás rendjének megfelelően – ugyanaz a tanár látja el, munkaidejének további 50 %-os ráfordításával.

A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatni kell a felelős személyéről és elérhetőségéről

A két feladatot egyidejűleg ellátó személy segíti az iskola pedagógusainak, kiemelten az osztályfőnököknek gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját, illetve az iskolai diákszervezet (=Diákkamara) tevékenységét kíséri figyelemmel és koordinálja az alábbiak szerint:

  1. Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémákkal fordulhatnak hozzá, illetve, hogy az iskolán kívül milyen intézménynél kérhetnek segítséget

  2. Pedagógusok, szülők, vagy tanulók jelzése alapján megvizsgálja az esetleges veszélyeztetettség helyzeteit (pl. családlátogatás) és minősíthető bántalmazás, vagy veszélyeztetés esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, amelynek kérésére részt vesz a helyzet tisztázásában

  3. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló esetében illetékes önkormányzatnál, illetve javaslatot tesz a támogatás formájára

  4. Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények elérhetőségét (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, gyermekek átmeneti otthona, stb.)

  5. Minden, a tanulókat esetlegesen veszélyeztető probléma jelentkezését megelőzendő, segíti a preventív tevékenységek összehangolását, együttműködve elsősorban az osztályfőnökökkel, a szabadidő szervező tanárral és az iskolai védőnővel, illetve az iskolaorvossal /drog- és bármiféle deviancia megelőző előadások és foglalkozások, családi életre nevelés, a diák-közösségeknek a diákszervezet (= Diákkamara) felelősségviselőin keresztüli tájékoztatása-felvilágosítása/.

  6. A Diákkamara programjainak segítése. Ide tartozik a gólyatábor programszervezése és lebonyolítása, valamennyi – elsősorban a tanulóifjúság kulturális, iskolai szorgalmi időn túli önszervezését, szórakozását, közösségi kezdeményezéseit, sajátos érdeklődési alapon szerveződő alakzatainak tevékenységét elősegítő – un. „Pingvin SZIGet”-i program összehangolása, számontartása. A spirituális vezetővel közösen támogatja a „testvériskolákkal- és szervezetekkel” történő kapcsolattartást. Folyamatosan megvalósítja a következő kapcsolattartási formációk ellenőrzését, figyelemmel kísérését:

  1. Iskolatörténeti dokumentumok gyűjtése (beleértve az aktuális folyamatokról készülő írásos és képi dokumentálást is), tárolása, iskolatörténeti kiállítás szervezése, illetve a területet érintő anyagok publikálása

  2. Az iskolai kiadványok (évkönyv, diákújság, diáknaptár) és az iskolai honlap gondozása

  3. Segíti az iskolavezetőség munkáját a vezetőségi és osztályfőnöki értekezletek emlékeztetőinek elkészítésével, a versenyeredmények számontartásával, összesítésével

  4. Részt vesz az össz-iskolai, a tanulói kollektívum nevelését szolgáló folyamatos ellenőrzések /=közösségi terek-helyszínek rendjének és tisztaságának fenntartását célzó/ szervezésében és dokumentálásában

  5. „Alapítványi összekötő tanárként” gondozza az „Alapítvány a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium fenntartásának támogatására” alapítvány minden tevékenységét (propaganda, teljes adminisztráció, pályázatok, szponzorok, részvétel beruházásokban, stb.)

  6. Különböző, a diákság iskolai „életkörülményeit” alakító tevékenységek (pl. iskolai egyenruha, különböző „színterek” ki-, át-alakítása, stb.) bonyolítása, alkalmilag egyeztetve az igazgatóval és gazdasági vezetéssel

II.16. A Szülői Szervezet = Szülői Munkaközösség (iskolai elnevezése a Szülők Közössége)

A szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése, továbbá az intézmény munkájának hatékony támogatására szülői szervezetet hoznak létre.

A szülői szervezet dönt saját működésének rendjéről, munkatervének elfogadásáról és tisztségviselőinek megválasztásáról. A szülői munkaközösségeket a szülők osztályonként tanévre szólóan szervezik (választják) az osztályfőnökkel együttműködve.

Az osztály-szülői munkaközösségek egy-egy főt delegálnak az iskolai SzMK (nálunk Szülői Közösség, vagy Szülők Közössége) szervezetbe (=választmány), amely testület az igazgatóval együttműködve össz-iskolai érvényű és távlatú ügyek /oktatási-nevelési feladatok, anyagi-tárgyi feltételek biztosítása stb./ gondozásában vesz részt. Az SzMK-választmánnyal folyamatosan a nevelési igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot. Az SzMK elnök vagy megbízottja részt vehet meghívás alapján a nevelőtestületi értekezleteken.

A Szülői Munkaközösség egyetértési jogot gyakorol az SZMSZ és a Házirend elfogadása tekintetében

Véleményezési jog illeti meg az SZMK-t az iskola Pedagógiai Programjával és az iskolában folyó nevelési-oktatási tevékenységgel kapcsolatosan.

A szülőkkel való kapcsolatteremtés egyéb formái:

 1. osztály-szülői értekezletek (évente legalább kettő)

 2. egyéni fogadóórák a délelőtti órarendben

 3. évente 2 alkalommal esti fogadóóra (lehetőleg november végén és március végén)

 4. iskolai rendezvények

 5. ellenőrző könyvön keresztül: valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó valamennyi érdemjegyet az osztálynaplón kívül a tanuló ellenőrző könyvében is feltüntetni, dátummal és kézjeggyel ellátni

 6. a rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 vagy 2 órás tantárgyakból félévenként minimum 2-3, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál legalább 4-6 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló

II.17. Diákkamara

Iskolánkban a diákság önálló kezdeményezéseinek és szándék-nyilvánításának sajátos fóruma a Diákkamara, amelynek szerveződése kettős hátterű. Egyrészt „területi elvű”, amennyiben az osztály-képviseletek delegáltjai szerepelnek benne, másrészt a spontán módon, magánszervezéssel létrejövő-kialakuló érdeklődési és együttműködési "körök" és társulások (pl. Tudós szalon, Filmklub,) vagy bizonyos „közfeladatok” ellátására szervezett alakzatok (pl. a „Pingvin” újság szerkesztői) képviseletére épül.

A Diákkamara tevékenységeinek és szervezetei működésének koordinálását a diák-tevékenységet segítő tanár látja el. A tevékenység – sokrétűségének megfelelően – kiterjedhet minden olyan területre, ahol-, vagy amelyben a diákság (= közvetlenül, vagy képviselőiken keresztül) karakteresen és „tárgyalóképesen” képes állást foglalni iskolai életének-munkájának körülményei-közegét illetően.

A Diákkamara választott vezetőivel a koordinátor tanár közvetítésén kívül az iskolavezetés – megfelelő előkészítettséggel – közvetlenül is kommunikál.

II.18. Az ifjúsági szabadidős tevékenységet segítő pedagógus

A feladat ellátásával megbízott pedagógus munkájához szükséges feltételeket az igazgató biztosítja. Iskolánkban a feladatot betöltő munkatárs munkaidejének 50 %-át fordítja erre.

Általánosan segíti az iskola pedagógusainak és a tanulóknak a szabadidő-szervezéssel, közösségi élet kialakításával összefüggő tevékenységét. Ide tartozik különösen az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, kiemelten a sporttevékenységekhez kötődő programok előkészítése, szervezése, lebonyolítása és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás. Ugyancsak kiemelt hangsúlyt kap tevékenységének az iskola nevelési koncepciójához illeszkedő hangolása, olyan helyzetek kidolgozása-kialakítása-„létrehozása”, amelyeknek körülményei között jó esély van arra, hogy az arra fogékony fiatalokban felébressze és megerősítse a kedvező szellemi-lelki-fizikai diszpozíciókat, hogy hatásukra lelki-szellemi és idegi állóképességük növekedésével, az egyébkénti terhelés-növekedés helyzeteiben is könnyebben állják meg a helyüket. (Fontos megjegyzés ezen a ponton, hogy a valamikori ciszterci pedagógiában is kiemelkedő szerepet kapott a fizikális képzés. Főleg azok a szempontok mentén, hogy „küzdelmes” helyzetekben kollektív erőfeszítéssel és együttműködéssel érjenek célt, de magányos helyzetekben is találékonyan és szívósan tartsanak ki.) Mindezek mellett részt vállal egy sor, olyan tradicionális iskolai szervezési és ellenőrzési feladat ellátásában, amelyek a szorosan vett nevelési szándékú akció keretében bonyolítunk.

Feladatai közé tartozik:

 1. Iskolai rendezvények szervezése (pl. Szalagavató, Ballagás, Szent Imre Nap esti programja, Karácsonyi koncert segítése, Gólyatábor, farsangi rendezvények, az iskolai élethez illeszkedően az alapítványi jótékonysági bál és karitatív tevékenységek, stb.)

 2. Az ebédeltetési rend felügyeletének ellátása, ellenőrzése, az ebédeltetés környezetének karban tartása és esetleges változtatásainak előkészítése

 3. A biztonságos iskolai környezet fenntartásának és állagának megóvása céljából rendszeresen részt vesz a műszaki körülmények és lehetőségek felmérésben és a fejlesztés lehetőségeinek javítására irányuló feladatok ellátásában (pl. a térfigyelő rendszer fejlesztésében)

 4. A gimnázium udvarának felügyelete: az udvari környezet, kerti- és sportlétesítmények rendszeres ellenőrzése, állagmegóvásának koordinálása (öntözőrendszer, műfüves pálya, stb.) Az udvari környezet továbbfejlesztésének tervezése és ennek előkészítése

 5. Az iskolai munka tervezésénél részt vesz az éves programterv kidolgozásában és folyamatosan résztvevője a vezetőségi üléseknek, részt vesz az osztályfőnöki értekezleteken

 6. Tagja az iskola nehéz sorsú, de jól tanuló diákjainak tanulmányait segítő Kormos Zoltán Alapítvány kuratóriumának

 7. Tanulói fegyelmi vétségek (elsősorban „nehéz” esetekben) kivizsgálásában (= kiemelten a nyomozati munkában) részt vállal

Feladatainak jelentős részét képezik azok az elemek, amelyek az Emericus Közhasznú Sport Egyesület (EKSE) és az iskola munkájának összehangolását érintik. Mint az EKSE elnöke ellenőriz és működtet egy sor tevékenységet, amelyek az iskolai sport-, táborozás-, kirándulások, stb. körében szerveződnek. Ide sorolandó elemek:

III. RÉSZ

Munkarendek, MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

III.1. Az iskola vezetőségének munkarendje, ügyelete, elérhetősége

A hivatali idő munkanapokon 745 – 1530-ig tart. A vezetőség legalább egy tagjának jelenléte a hivatalos időben feltétlenül elvárt, amit közvetlen egyeztetéssel biztosítanak.

Az általánosan megállapított hivatali időn kívüli/túli, de az iskola munkarendjéhez illeszkedő programok (ünnepségek, versenyek, bemutatók, fogadások, rendezvények stb.) alkalmával a vezetőség tagjai közül (belső egyeztetéssel) egyikük felügyeli az intézményt. A szorgalmi időszakok közötti szüneti időszakokban (elsősorban a nyári szünetben) az iskolavezetőség legalább hetenként egy alkalommal (szerdán) ügyeletet tart 8°°-13°° között.

Hivatalos és ügyeleti időben az iskola telefonján érhetők el a vezetőség tagjai, illetve az igazgatót és a gazdasági vezetőt mobil telefonjaikon is el lehet érni.

III.2. A pedagógus alkalmazottak munkarendje

A pedagógus napi munkarendjét, a felügyeleti helyettesítési rendet az igazgatóhelyettes állapítja meg a tanórákra elkészített órarend függvényében.

A pedagógus munkájának megkezdése előtt 10 perccel, testnevelési óra előtt 15 perccel köteles megjelenni munkahelyén, illetve akadályoztatása esetén ez ideig köteles jelezni a titkárságon. Előrelátható akadályoztatása esetén olyan időpontban köteles jelenteni távollétét, hogy helyettesítése biztosítható legyen. Egyéb esetekben legalább egy nappal előbb kérhet engedélyt az igazgatótól a tanóra (foglalkozás) elhagyására, vagy a tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozásra. Óra elcserélésére 1 óra esetén az igazgatóhelyettes, kettő vagy több óra esetén csak az igazgató adhat engedélyt. Tanóra (foglalkozás) elhagyásának kérésére kizárólag annak meghatározott időben történő pótlásával van lehetőség.

A pedagógus előzetes kérésére az „anyanap” (= 16 éven aluli gyermekek után járó pótszabadság) kiadását az igazgatóhelyettes biztosítja annak figyelembevételével, hogy az anyanap kiadása nem zavarhatja az iskolai munkát.

A hiányzó pedagógus - várhatóan egy tanítási hétnél hosszabb hiányzás esetén - köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteseknek eljuttatni, hogy a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást.

A szakszerű helyettesítésre beosztott pedagógus köteles a tanmenetnek megfelelően szakórát tartani.

A pedagógus számára - a kötelező órán felül - a nevelő-oktató munkával összefüggő esetenkénti vagy rendszeres feladatokra a kijelölést az igazgató adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezető meghallgatása után.

Az iskolai szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező az alkalomhoz illő öltözékben.

Pedagógus saját intézményének tanulóit magántanítványként (pénzért) nem taníthatja.

III.3. A nem pedagógus alkalmazottak munkarendje

A nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét - a törvények rendelkezéseivel összhangban - az igazgató állapítja meg az iskola zavartalan működése érdekében. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az egyes részlegvezetők tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és az alkalmazottak szabadságának kiadására.

Az iskola minden alkalmazottja köteles munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt megjelenni munkavégzésre képes állapotban.

III.4. Az iskolaorvos munkarendje

Az iskolaorvos munkáját az igazgatóval egyeztetve, külön jogszabály rendelkezése szerint végzi.

A hivatalos órák időpontját (rendelés és kötelező vizsgálatok) a Bp. XI, ker. Önkormányzat Egészségügyi Felügyeletével történő egyeztetés alapján határozzák meg és az orvosi rendelő ajtajára jól látható módon kifüggesztik.

III.5. Az intézmény nyitvatartása és látogatási rendje

Az iskola szorgalmi időben - portai ügyelet biztosításával - reggel 700 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 2300 óráig tart nyitva. Tanítási szünetekben az iskolavezetés ügyeleti rendje szerint tart nyitva.

Az iskolával alkalmazotti és tanulói jogviszonyban állók a szorgalmi időszakra érvényes, illetve munkarendjükhöz illeszkedő kötelezettségeiknek megfelelően látogatják az iskolát. Az iskolával alkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére - vagyonbiztonsági okok miatt - az alábbi módon határozzuk meg az iskola látogatását: 800-1245 között a kapukat zárva tartjuk. 1245 után portai ügyelet mellett az iskola zárásig látogatható. A tanulók az iskola létesítményeit, helységeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idő után csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak az iskolában.

III. 6. A tanórák és a szünetek rendje

A tanítás 8 órakor kezdődik. A tanórák általánosan 45 percig tartanak.

Két óra között szünetet kell tartani, melynek időtartama 15 perc. A tanítás elején és végén két egymást követő szaktárgyi óra összevonható. Napközben ilyen összevonás csak kivételesen, dolgozatíráskor alkalmazható, bejelentési kötelezettséggel. Ez utóbbi esetben is biztosítani kell az iskola működésének zavartalanságát.

Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el, de egy tanítási óra 30 percnél, egy szünet 10 percnél ilyen esetben sem lehet rövidebb.

A szokásos csengetési rend a következő:

l. óra

800- 845

2. óra

900 - 945

3. óra

1000 - 1045

4. óra

1100°1145

- 1145

5. óra

1200- 1245

6. óra

1300- 1345

7. óra

1400-1445

A heti tanítás rendjét órarend rögzíti. A megtartott órákat sorszámmal ellátva a megfelelő naplóban (osztály, szakköri, fakultációs foglalkozási, tömegsport) vezeti a szaktanár. A tanítási napokat az osztályfőnök sorszámozza, a tanítás nélküli munkanapokat, valamint a nem szakszerűen helyettesített órákat nem sorszámozzuk.

III.7. A tanulók felügyeleti rendje

A tanulók felügyeletét az óraközi szünetekben pedagógus látja el. A tanári ügyelet beosztását az igazgatóság készíti el.

A tanítási óra védelme mindenkinek kötelessége. A tanítási órát megzavarni, látogatónak az óra megkezdése után bemenni, tanulót az óráról kihívni vagy kiküldeni, tanulót az óráról elkérni tilos. Kivételt egészen rendkívüli esetben az igazgató tehet. A tanítási órát korábban befejezni, nem a kijelölt osztályteremben, szakteremben tartani csak az igazgatóság tudtával és engedélyével lehet.

Tanórán kívüli foglakozás csak a tanítási időn kívül szervezhető. Ezek a foglalkozások általában legkorábban 1430-tól tarthatók. Mindennemű iskolai foglalkozást legkésőbb 1800 óráig be kell fejezni, ez alól kivételes esetben (klubnap, rendezvény, diákköri foglalkozás, stb.) az igazgatóság adhat felmentést.

A tanítási óra vagy egyéb foglalkozások látogatására külön engedély nélkül csak a fenntartó és képviselői, egyházi főhatóság képviselői és a nevelőtestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt.

III.8. A mulasztások nyilvántartása, igazolása és az eljárások rendje

A tanuló késését, mulasztását - okától függetlenül - tanítási óra esetén az osztálynaplóba, egyéb foglalkozás esetén a foglalkozási naplóba a szaktanár jegyzi be. A tanítási óra helyett szervezett foglalkozáson a részvétel kötelező (pl. kirándulás, iskolanap). A tanuló hiányzását ebben az esetben is köteles igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnöknek kell benyújtani.

A szülő kérésére az osztályfőnök évente összesen 3 nap időtartamra távolmaradást engedélyezhet, ha a tanuló magatartása és tanulmányi eredménye megfelelő. 3 napot meghaladó idejű hiányzást csak az igazgató engedélyezhet.

Betegség esetén a mulasztást igazolhatja

Az előre nem látható mulasztást a szülő a mulasztás napján jelentse. Ha a szülő nem jelentkezik legkésőbb a harmadik napon az osztályfőnöknek kell jelentkeznie.

A tanuló köteles az igazolást a mulasztást követően 5 tanítási napon belül bemutatni. Ha a tanuló a távolmaradást 5 napon belül nem igazolja, mulasztott óráit igazolatlannak kell tekinteni. A tanuló igazolt és igazolatlan óráinak számát a naplókban vezetett mulasztások alapján kell megállapítani és a havi összesítést az osztálynaplóba bejegyezni.

Ha a tanuló szakórán azért nem tud részt venni, mert felszerelését nem hozta magával, mulasztásnak számít, amelynek minősítéséről a szaktanárral való előzetes egyeztetés után az osztályfőnök dönt.

A tanítási óráról való felmentés nem hiányzás, de abban az esetben, ha a tanuló nem a felmentésben vagy a házirendben kijelölt helyen tartózkodik a felmentés ideje alatt, akkor ez mulasztott órának számít.

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan óráinak száma a tanév végéig eléri a 250 órát a 11/1994.sz. MKM 20 §. /6/ pontja szerint kell eljárni. Ha egyes tárgyak óráiról hiányzásainak száma eléri a megtartott órák 25%-át, akkor tanulmányait az adott tárgyból letett sikeres osztályozó vizsga letételével folytathatja.

Ha a tanuló a félév utolsó tanítási napjáig a tanítási napok 25%-ában, vagy egyes tárgyak megtartott óráinak 25%-ában hiányzott, nem osztályozható, illetve az adott tárgyból nem osztályozható. A konferencia döntésének megfelelő időpontig vizsgabizottság előtt beszámolni köteles.

Késésnek számít, ha a tanuló az óra kezdetétől számított 10 percen belül érkezik meg, ezen túl hiányzásként kell kezelni. A késés fegyelmi vétség, amelyért fegyelmi büntetés jár.

Az iskolát tanítási idő alatt a tanuló csak az osztályfőnök vagy igazgatóhelyettes írásos engedélyével hagyhatja el.

Igazolatlan mulasztás esetén az oktatási törvény rendelkezései szerint kell eljárni. Az igazolatlan óráknak tükröződnie kell a tanuló magatartás jegyében a házirendben foglaltak szerint

III.9. A tanulók tanórán kívüli foglalkozásainak rendje

 1. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatását szolgáló szervezeti formák, illetve tevékenységek:

A foglalkozások vezetője lehet az iskola tanára, dolgozója, külső szerv képviselője, szülő.

A foglalkozások helyét és időtartamát az oktatási igazgatóhelyettes rögzíti a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. Sportfoglalkozást csak arra képesített személy vezethet.

 1. Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek megfelelően a munkaközösségek javaslatai alapján indítunk. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges, melyet a szülő a tájékoztató füzetbe (ellenőrző könyv) jegyez be. A jelentkezés egész tanévre szól. A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.

 2. Az önképzőkörök a kiemelkedő képességekkel rendelkező tanulók szakmai irányítás melletti tehetséggondozását teszi lehetővé. Az önképzőköröket az iskola a tanulók érdeklődésétől függően indítja kimagasló felkészültségű pedagógusok és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szakemberek vezetésével.

 3. Az énekkar, zenekar a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Az énekkarba, zenekarba belépés önkéntes, szaktanár javaslatára történik, egész évre szól. A kilépést - rendkívül indokolt esetben - a szülő írásban, a kilépés indoklásával kérheti. Vezetője az igazgató által felkért tanár, működése diákköri formában is lehetséges.

 4. Az iskolaszínpad (jelenleg a Latinovits Zoltán Diákszínpad) működtetésének kiemelt támogatását különleges pedagógiai hasznossága indokolja. Lehetőséget kínál iskolák közötti, sőt országos diákszínpad-programokhoz való csatlakozásokhoz is (együttműködés a Faludi Akadémia diákszínjátszó programjával).

 5. Az iskolai sportkör feladatait az Emericus Közhasznú Sportegyesület látja el. Működése során, sajátos szervezeti formában az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget a sportköri munkában, versenyeken való részvételben, illetve a tanulók igényeinek, a tárgyi és szakmai feltételeknek megfelelő sportcsoportokat, szakosztályokat szervez.

 6. A tanulók érdeklődési körének megfelelően (videó, film, zenei, irodalmi, képzőművészetek, sport és néptánc, stb.) a tantárgyfelosztásban nem szereplő öntevékeny diákkörök is szervezhetők. A diákkör szakmai vezetésére felnőtt szakembert kell felkérni. A szervezést, működtetetést a tanulók önállóan végzik, ebben segítséget (szervezés, helyiség biztosítás) a diákmozgalom munkáját segítő tanár ad.

 7. Önköltséges tanfolyamok igazgatói engedéllyel szervezhetők. Külső intézmény segítségével is indíthatók, más iskolával közösen is szervezhetők. Az adott évben indított tanfolyamok szervezeti formáit, tartalmát, feltételeit, vezetőjének nevét évente az iskolai munkatervben fel kell tüntetni. A tanfolyamokon való részvételért félévre előre térítési díj fizetendő.

III.10. A gimnázium létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje

A vezetőség az illetékes alkalmazottak bevonásával gondoskodik, hogy az iskola épülete, udvara, sportpályája a tanulmányi, nevelési és egészségügyi követelményeknek megfeleljen. Az ehhez szükséges eszközökről és felszerelésekről az iskola gazdasági vezetője gondoskodik. Az iskola épületét címtáblával, nemzeti lobogóval, az osztálytermeket és szaktantermeket kereszttel (feszülettel) kell ellátni.

 1. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős

 1. A tantermek rendjéért az osztályközösségek és az osztályfőnök, a szaktantermek rendjéért a munkaközösségek felelnek.

 2. A tornatermek és a sportudvar használati rendjéért a testnevelési munkaközösség és az Emericus KSE vezetősége felel. A testnevelési színtér helyiségei, illetőleg a sportudvar délután 18 óráig a tömegsport foglalkozások illetve az iskolai sportszakosztályok rendelkezésére áll. A beosztást a testnevelési munkaközösség koordinálja. 18-23 óra között a helyiségek, pályák bérbeadási tevékenység keretében kerülnek hasznosításra, kivéve azokat a rendkívüli eseteket, amikor iskolai rendezvények céljára használjuk azokat.

 3. A szertárakat a munkaközösség-vezető vagy az igazgató által megbízott tanárok kezelik. A szertáros gondoskodik a szertári felszerelések rendbenntartásáról, felelős megőrzésükért, a szertár fejlesztéséért. A szertárosok nevét az éves munkaterv rögzíti.

 4. Az egyes helyiségek berendezéseit, eszközeit a helyiségből kivinni csak a felelős engedélyével, átvételi elismervény ellenében szabad.

 5. Az előadótermekben, szaktantermekben, számítógépteremben, tornatermekben csak szakirányú foglalkozások tarthatók. A tanulók csak a tanárok felügyelete mellett tartózkodhatnak bent, és a felszereléseket, műszereket csak a szaktanár irányításával használhatják.

 6. Az iskola helyiségeinek nem oktatási célra való felhasználását (vetélkedők, diákrendezvények, stb.) az iskolavezetés engedélyezi felnőtt felügyelet mellett. Felügyeletről a szervezőknek kell gondoskodnia.

 7. Az intézményi helyiségek, eszközök az iskola dolgozója általi egyéni célú használatára, eszközök hazavitelére az érvényben levő rendeletek alkalmazandók.

III.11. A könyvtár használati rendje

Az iskolai könyvtár vezetője felelős a könyvtár rendeltetésszerű működtetéséért, az állomány tervszerű nyilvántartásáért, gondozásáért és rendjéért, az abban való tájékozódásért. Vezeti a leltárkönyveket, a kölcsönzési nyilvántartást, ügyel a könyvtárhasználati szabályok betartására. A könyvtárosok munkakapcsolatot tartanak az egyéb iskolai, közművelődési és szakkönyvtárakkal, könyvkiadókkal, könyvesboltokkal, továbbképzéseken vesznek részt. Közreműködnek az iskola közművelődési, kulturális rendezvényeinek megszervezésében és tájékoztatással segítik a szakmai közösségek munkáját.

A könyvtár használati rendje:

Minden tanár és diák számára nyitva áll, aki az épületben tanít, vagy tanul. A könyvtár helyben olvasásra és kölcsönzésre egyaránt lehetőséget ad. A könyvtár (2 fő könyvtáros-munkatárs alkalmazásával) naponta 9-17 óra között áll a látogatók rendelkezésére, amikor a kölcsönzés bonyolítható, illetve működik az olvasótermi szolgálat.

A kölcsönzés rendje:

A diákok számára a kölcsönzés szülői kezességi igazolással lehetséges, egyszerre 4 könyvet vihetnek el egy hónap időtartamra. Ha a könyvre másnak nincs szüksége, a kölcsönzési idő meghosszabbítható, de csak a könyv bemutatása után. Indokolt esetben - írásbeli kérvényezéssel - a tanév végén visszahozott könyvek nyári szünetre is elvihetők (pl. OKTV-re készülés okán).

A könyvtárból kölcsönzött ingyenes tankönyveket tanév végén vissza kell vinni, de a későbbiekben –egészen az érettségi vizsgákig – szükség esetén bármikor kikölcsönözhetők az általános kölcsönzési feltételek mellett.

Tanárok számára - ha a feltételek engedik - lehetséges több könyv elvitele hosszabb időre is. A tanév végén ezek a könyvek is visszahozandók. Ha valaki második felszólítás után sem hozza vissza a könyvet, azt köteles a könyvtár számára pótolni.

Helyben olvasás:

Táskát, kabátot az ajtó melletti fogasra kell helyezni, enni a könyvtárban nem szabad. A könyvtári rend megérzése érdekében kérjük, hogy a könyvek mindig a helyükre kerüljenek vissza. Helyben olvasás után a könyveket mindig a könyvtáros/ok/ teszi/ik/ vissza a polcra.

III.12. Az intézmény helyiségeinek és létesítményeinek bérbeadási rendje

Az iskolai költségvetés kiegészítése céljából a szabad kapacitásokat, azaz az iskola tan- és szaktermeket, a dísztermet és a Békefi-termet, valamint a testnevelési színtér helyiségeit - a pedagógiai feladatellátás követelményeinek biztosítása mellett, a munkaközösség-vezetők véleményének figyelembevételével - rendszeres bérbeadási gyakorlattal hasznosítjuk. Ennek során érvényesül az a törekvés, hogy tartós bérlési szerződések keretében jól ellenőrizhető és költségvetésileg tervezhető bevételi forrásokra tegyünk szert, de igazoltan megbízható alkalmi bérlők számára is lehetőséget kínálunk. A bérleti díjak megállapítása több szempont együttes figyelembevételével történik (időarányos energetikai, munka ráfordítási, amortizációs, egyéb költségek szerinti árvetéssel). A bérleti szerződéseket az igazgató jóváhagyásával a gazdasági vezető készíti elő és fogadja el. A végrehajtásban az iskola gondnoka közreműködik.

III.13. A tanév rendje

Az éves munkaterv vázlatát az Oktatási Minisztérium vonatkozó rendeleteinek figyelembevételével az iskolavezetés készíti el és a tanévnyitó alakuló értekezleten terjeszti a nevelőtestület elé megvitatásra. Megvitatás után tantestületi határozattal kap érvényt és módosítani csak a tantestület egyetértésével lehet. Évente az iskolai munkaterv rögzíti:

A munkaterv melléklete:

A tanév programjait, rendezvényeit az iskolai munkatervben kell megfogalmazni. A tanmenetekben és az iskolai munkatervben meghatározott, tanítási órát helyettesítő foglalkozásokon ünnepélyek, tanulmányi kirándulás, múzeum látogatás, sportnap, stb. mind a tanárok, mind a tanulók részvétele kötelező.

III.14. Tanulmányok alatti vizsgák

Javítóvizsga

A javítóvizsga napját közzé kell tenni. A javítóvizsga idejéről és a javítóvizsgával kapcsolatos tudnivalókról a tanuló szülőjét írásban kell értesíteni. A javítóvizsgára utasított tanköteles tanuló az igazgató által megállapított napon köteles megjelenni, mert ha a tanuló a javítóvizsgát indokolatlanul elmulasztja, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja.

Osztályozóvizsga

Az írásbeli osztályozó vizsga időtartama tantárgyanként 45 perc. Az írásbeli vizsgán tanári felügyeletet kell biztosítani. Azt a vizsgázót, aki írásbeli dolgozatát, vagy szóbeli vizsgáját elfogadható ok nélkül abbahagyja, úgy kell tekinteni, mint akinek a vizsgája nem sikerült.

A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsga elnökét és tagjait az igazgató bízza meg. A vizsgák eredményét az iskolatitkár írja be az anyakönyvbe, és a bizonyítványba. A záradékot az igazgató írja alá.

Amennyiben az adott tantárgyból nem áll rendelkezésre három, a tantárgyat aktívan – tantárgy felosztás szerint ellátó – tanító tanár, úgy szakos egyetemi végzettséggel rendelkező, nem aktív tanárt bíz meg az igazgató a vizsgáztatással. Ha ez a megoldás sem lehetséges, az igazgató társintézmény megfelelő végzettséggel rendelkező tanárát keresi meg a feladat ellátására.

III.15. Tanulmányi időhöz nem kapcsolódó vizsgák

Felvételi vizsga

A szóbeli vizsga legalább kéttagú vizsgabizottság előtt zajlik, a bizottság tagjai általában a tanulmányi igazgatóhelyettes, az algimnáziumi tagozatvezető, az iskola spirituálisa.

Az induló osztályokról, a felvételi követelményekről minden év november elejéig az iskola tájékoztatót jelentet meg.

Az állami nyelvvizsga

A gimnázium független az állami nyelvvizsgáktól, következésképpen az osztályozás az iskolai követelmények teljesítésétől függ. Felmentés az órák látogatása alól csak felsőfokú C vizsga megszerzése után engedélyezhető.

III.16. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje

Az ellenőrzés általában az ellenőrzött fél tudtával történik. Ellenőrzést végezhetnek:

Minden évben ellenőrzik – különösen a pályakezdőknél - a tantervi fegyelem, az osztályozás, értékelés követelményeinek betartását. Az ellenőrzés formái:

A félévi és tanév végi tantestületi értekezleteken az igazgató az ellenőrzések tapasztalatait, elemzését, értékelését és a hibák kijavítására irányuló lehetőségeket ismerteti a nevelőtestület előtt.

A munkaközösség-vezető szaktárgyával összefüggő területen, munkaköri leírásának megfelelően végzi ellenőrző munkáját. Ellenőrzéséről munkaterv szerint beszámol a tantestület előtt, iskolavezetés előtt a munkaközösségnek.

Az osztályfőnök az osztály életével kapcsolatos területen ellenőrzi a késések, hiányzások, osztályzatok beírását, a haladási napló vezetését.

III.17. Ünnepélyek és hagyományápolás

A gimnázium hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.

Az iskola vezetősége és tantestülete minden olyan kezdeményezést támogat, mely az iskolához tartozást erősíti.

III.18. Tanulmányi versenyek, szakmai, kulturális és sportversenyek

A meghirdetett országos, budapesti, kerületi, fenntartói meghirdetéses versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktantárgyi munkaközösségek felelősek. Egyéni és csapatban versenyzők esetében (pl. OKTV, kórustalálkozó) az osztályfőnökök és szaktanárok az iskolavezetéssel (elsősorban a tanulmányi igazgatóhelyettesel) folyamatosan tartják a kapcsolatot a nevezés, szükség esetén a versenyekre kisérés, az eredményhirdetés, kiértékelés jutalmazás érdekében.

III.19. A kirándulások és külföldi utazások rendje

 1. Tanulmányi kirándulás, mozi-, színházlátogatás, iskolanap, osztályrendezvény, szervezett külföldi utazások stb. pedagógus felügyeletével szervezhető. A tanulmányi kirándulás is közhasznú munka esetén 20 tanulónként egy felnőtt kísérőt kell biztosítani.

 2. Szorgalmi időben - az osztálykirándulásokon kívül - évente négy-négy tanulmányi kirándulás szervezhető külföldre: négy szomszédos országokba, négy Európa más országaiba. A tanulmányi kirándulás tervezetéről, a várható költségekről /csereút esetén a viszontlátogatás költségeiről is/ a szülőket és - iskolai egyeztetés miatt - az igazgatóságot az indulás előtt legalább egy hónappal tájékoztatni kell. A pontos programot, a lényeges tudnivalókat az utazás előtt írásban el kell juttatni az iskolavezetéshez és a résztvevő tanulók szüleihez. Tanulmányi kiránduláson az iskolai házirend előírásai érvényesek. A fentiek betartásáért a kirándulást szervező tanár/ok/ felelős/ök/.

 3. Szorgalmi időn kívül - a fenti előírásokat figyelembe véve szervezhető tanulmányi kirándulás számbeli korlátozás nélkül.

III.20. Kulturális intézmények, események, rendezvények látogatása

Az iskola pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően érvényesül az a törekvés, hogy tanulóink összhangban a tananyag tartalmaival és azok szemléltetése céljából, szervezett formában részt vegyenek különböző kulturális intézmények (színház, opera, hangverseny, közgyűjtemények, TIT stúdió, Planetárium, Állat- és Növénykert, kutatóintézetek, egyetemi demonstrációk, stb.) előadásain, bemutatóin. Ezért ajánlott, hogy a szakmai munkaközösségek gondozásában, megfelelő előkészítéssel (óraegyeztetés, helyettesítés, esetleg több tanuló csoport összevonása) éljenek a nevezett intézmények kínálatával. Az ilyen jellegű programokon a szervezők kötelesek gondoskodni megfelelő számú (20 tanulónként legalább egy pedagógus vagy felelős megbízott személy) hivatalos kísérő jelenlétéről.

III.21. Egyéb rendezvények (színjátszó stb. körök, osztályrendezvények, stb.) lebonyolítási rendje (teremfoglalás, portaszolgálat, stb.)

A diák-öntevékeny körök, színjátszókör, stb. tanárvezetői vagy képviselői illetve az osztályfőnökök lehetőleg egy hónappal a rendezvényt megelőzően egyeztessék a terem, porta, karbantartási igényeket (időpont, helyiségek, felszerelések, berendezések használata, szakmai ügyelet) a gazdasági hivatal illetékeseivel (gazdasági vezető, gondnok).

III.22. A tanulók jutalmazása

A dicséret, jutalmazás a nevelés alapvető eszköze. Jutalmat kaphat az a tanuló, vagy tanuló közösség, aki (amely)

A jutalmazás formái:

Szent Imre emlékérmet kaphat az a 12. osztályos tanuló, aki magatartásával, kiemelkedő tanulmányi eredményével példaként állítható a gimnázium tanulói elé. Az érem elnyerésének rendje:

Jutalmazásra, kitüntetésre bármely iskolai közösség javasolhat. Abban a rendkívüli esetben, ha valamely szempontból jutalmazásra, dicséretre érdemesült tanuló súlyos magatartási fegyelmi vétséget követ el az adott szorgalmi időben, a konkrét pedagógiai szituáció alapján kell mérlegelni és dönteni. Jutalmat adhat:

A jutalmazást, kitüntetést az osztály-, iskolaközösséggel meg kell ismertetni. A jelentősebb jutalmak (pályázati díj, emlékérem,) ünnepélyesen a tanulók előtt kerülnek átadásra.

III.23.Fegyelmező és kártérítési intézkedések

A fegyelmező intézkedésekkel kapcsolatosan az Oktatási Törvény 34.§; 35.§ és 36.§, valamint a 11/1994. sz. MKM rendelet 32-33.§-a intézkedik.

Kisebb fegyelmi vétség miatt a pedagógiai szempontok gondos mérlegelésével a szóbeli-írásbeli figyelmeztetés, intés, megrovás fegyelmező intézkedések, szaktanári, osztályfőnöki, nevelőtestületi, igazgatói szinten történnek.

Súlyosabb fegyelmi vétséget azonnal kell jelenteni az igazgatónak, aki a vonatkozó rendelkezések szerint intézkedik a fegyelmi eljárás megkezdéséről.

A fegyelmi eljárás szabályait a 11/1994. MKM rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

III.24. Az egészségügyi felügyelet és ellátás

Az egészségügyi felügyelet és ellátás feladatai a dolgozói és tanulói kör egészére kiterjednek.

 1. A dolgozói egészségügyi felügyelet körében elsődlegesen a foglalkozás-egészségügyi szolgálat rendje érvényesül. A munkahely a biztonságos munkavégzés érdekében a Munkavédelmi Törvény végrehajtására kiadott népjóléti miniszteri rendelet alapján foglalkozás-egészségügyi szolgálatot biztosít, amelynek szakmai irányítását az ÁNTSZ illetékes szervei látják el.

 2. A munkavállalás és alkalmaztatás kizáró feltétele az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton való részvétel, illetve jogszabályban előírt időszaki ellenőrzés. Munkaköri alkalmassági vizsgálatra kötelezett dolgozókat a gazdasági vezető közbejöttével az intézményvezető küldi előzetes és időszakos vizsgálatra. Ennek nyilvántartását a gazdasági ügyintéző látja el. A vizsgálatra küldéshez szükséges űrlapok, egészségügyi törzslap és könyv beszerzéséről a gazdasági vezető gondoskodik.

 3. A tanulók egészségügyi felügyeletét és egészségügyi ellátását az iskolaorvos feladatkörében biztosítjuk. A fertőzésre gyanús tanulót orvosi vizsgálatra kell küldeni, és az iskolaorvosnak intézkednie kell a fertőzés megakadályozásáról.

 4. Az iskola valamennyi balesetveszélyes helyiségében /szertárak, tornatermek, műhely/, a gazdasági irodában, a titkárságon mentődobozt kell elhelyezni.

 5. A tanuló egészségi állapotától függően szakorvosi javaslatra, az iskolaorvos igazolása alapján órarendi testnevelési óra helyett

 1. Az orvosi szűrővizsgálatokat előző tanév május 15-ig el kell végezni, a kezdő osztály tanulóinak besorolása szeptember 15-ig elvégzendő. Az órarenden kívüli testnevelési órákon a megjelenés kötelező.

III.25. Balesetvédelem

A balesetvédelemmel kapcsolatos feladatokat és teendőket a Munkabiztonsági Vezetői Utasítás részletesen ismerteti és hatálya kiterjed minden dolgozóra és minden tanulói jogviszonyban álló személyre.

 1. A balesetvédelem körében elsődleges fontosságú szerepet kap a megelőzést megalapozó munkabiztonsági és balesetvédelmi tájékoztatás és oktatás. Munkabiztonsági oktatásban részesül minden munkavállaló

 1. Munkavédelmi vizsgára kötelezett munkakörök esetében az érintettek a felügyeletet ellátó szervnél vizsgáznak.

 2. A munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséges nem veszélyeztető munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. Köteles a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról meggyőződni, azokat rendeltetésüknek megfelelően és a munkáltató utasításai szerint használni, a meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni. Köteles munkaterületén a fegyelmet, rendet, tisztaságot megtartani, balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.

 3. A tanulókat az osztályfőnök illetve a balesetveszéllyel járó helyszíneken illetékes szaktanárok részesítik baleset megelőző oktatásban

Az oktatott ismeretek elsajátításáról ellenőrző kérdésekkel kell megbizonyosodni.

 1. Az iskola dolgozói, és a tanulók számára munkavédelmi, tűzvédelmi oktatást kell tartani. A munkaközösségek vezetői külön ismertetőt tartanak a szaktermekre, szertárakra (hangsúlyozottan a kémia szaktermek, szertárak tűz- és robbanásveszélyes valamint mérgező eszközeinek és a vegyszereknek tárolási és kezelési előírásaira) vonatkozó sajátos veszélyforrásokról.

 2. A munkavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos részletes teendőket a megfelelő szabályzatok tartalmazzák.

III.26. Az iskolai étkeztetés rendje

Az iskolai étkeztetésben csak az intézménnyel jogviszonyban állók (munkaviszony, tanulói jogviszony, megbízási szerződés) vehetnek részt.

A munkavállalók a teljes bekerülési értéket térítik. Az un. „normál” étkezést igénybe vevő tanulók a nyersanyag norma alapján számított térítési díjat fizetnek, míg a „kedvezményesen” étkezők ennek az 50%-át. Kedvezményes étkezés igénybevételéhez minden tanév elején az első befizetéskor a jogszabályokban előírt nyilatkozatot le kell adni (több testvér esetén külön-külön)

Lehetőség van reggelire is befizetni, de ezért teljes bekerülési értéket kell fizetni a tanulóknak és munkavállalóknak egyaránt..

Az ebédbefizetés havonta egyszer történik, előre kihirdetett időpontokban. A honlapon, diáknaptárban, faliújságon egyaránt közzé tesszük már tanév elején az időpontokat, ezenkívül a befizetés előtti héten a pénztáros egy emlékeztetőt a befizetendő aktuális összegekkel az osztálytermek és a pénztár faliújságján is kifüggeszt. Az ebédpénzeket tanulónként lezárt borítékban az osztályfőnök, vagy az osztály megbízott tanulója összgyűjti, leadja a pénztárban, és következő napon az étkezési jegyeket és a számlákat felveszi a pénztárban és kiosztja a tanulók között.

A nagy számú étkező miatt a tanulók az ebédlőben kifüggesztett rend szerint ebédelhetnek, az étkezési jegy leadásával. Akinél nincs étkezési jegy (otthon hagyta, elvesztette, stb.) csak fél 3 után tud ebédelni, ha még marad étel.

IV. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A gimnázium eredményes működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák, igazgatói utasításokként. A Szervezeti és Működési Szabályzat elválaszthatatlan részét képezik az alábbi szabályzatok:

A szabályzatok jelen SzMSz változtatása nélkül módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások vagy az igazgató megítélése ezt szükségessé teszi.

Az SzMSz módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a jelzett közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.

Az SzMSz-t az iskola nevelőtestülete 2006. június 29-én elfogadta.

Az SzMSz a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

A hatályba lépés napja az SzMSz fenntartói jóváhagyásának napja.

Budapest, 2006. június 30.

………………………………………………

Dr. Párdányi Miklós

igazgató

FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény fenntartójaként jóváhagyom:

Zirc, ………………………………….

…………………………………………….

DDr. Zakar Ferenc Polikárp Zirci Főapát


Nyomtatható verzió

Dokumentumok:


.: Adminisztráció :.

Felhaszn.:
Jelszó:


Ha elfelejtetted a jelszavad

.: Kapcsolatok :.
25. sz. Szent Imre
Cserkészcsapat
Ciszterci Rend Zirci Kongregációja
Ciszterci Gárdonyi Géza Gimnázium
Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium
Ciszterci Szent István Gimnázium
Szent Imre Plébánia
Ciszterci Rendház
Google kereső
Az oldal folyamatosan frissül A weboldal motorja: Írj az oldal karbantartójának